คะแนน ONET

ผลคะแนน O - net นักเรียนโรงเรียนประทุมอนุสรณ์ 2558

วิชา
ค่าเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน ระดับสังกัดเอกชน ระดับประเทศ
ภาษาไทย 60.82 52.67 49.33
คณิตศาสตร์ 53.27 49.2 43.47
วิทยาศาสตร์ 51.24 45.97 42.59
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 56.49 53.53 49.18
ภาษาอังกฤษ 61.99 51.76 40.31