ผู้บริหารโรงเรียน

บุคลากรของโรงเรียน

บุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวนัยนา ยิ่งสกุล

ผู้อำนวยการ

I came to Eduma ten years ago. I really enjoy teaching here as it’s...

บุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน

อาจารย์อรุณลักษณ์ ครูส่ง

ที่ปรึกษา

I have been a teacher at Eduma kindergarten for 7 years. I love working...

บุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอนัญญาพร หิรัญงาม

รองผู้อำนวยการ

I have worked at this awesome school since 2008, firstly as a Summer Activity...

บุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวณัฐชยา ใจรัก

รองผู้อำนวยการ

I joined the teaching staff in 2009, having previously taught in other kindergartens. This...

หัวหน้าฝ่าย

บุคลากรของโรงเรียน

1. สุภาภรณ์ พฤกษชาติ

คุณครูสุภาภรณ์ พฤกษชาติ

ฝ่ายวิชาการ

ป.62 จุลลนี สว่างวงษ์

คุณครูจุลลนี สว่างวงษ์

ฝ่ายกิจการนักเรียน

demo_image

คุณครูสิริวัฒน์ บัวประยูร

ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

13. บุญ ทิมสุวรรณ

คุณครูบุญ ทิมสุวรรณ

ฝ่ายอาคารสถานที่

27. สุภาณิตย์ โพธิ์รี

คุณครูสุภาณิตย์ โพธิ์รี

ฝ่ายบุคลากร

26. พูลสุข ชมเทียม

คุณครูพูลสุข ชมเทียม

ฝ่ายบริหารจัดการ

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

บุคลากรของโรงเรียน

เตรียม 1 อรอนงค์ พาดี

คุณครูอรอนงค์ พาดี

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

เตรียม 2 ศิรินุช รวบรัด

คุณครูศิรินุช รวบรัด

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

อ.111 กุสุมา โสดพิมาย

คุณครูกุสุมา โสดพิมาย

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

อ.112 ชุติกาญจน์ โทนมี

คุณครูชุติกาญจน์ โทนมี

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

อ.121 สริญญา แก้วชนะชัย

คุณครูสริญญา แก้วชนะชัย

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

อ.122 ปณัฐวรรณ สอดสี

คุณครูปนัฐวรรณ สอดสี

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

อ.131 จิตรลดา เอี่ยมผึ้ง

คุณครูจิตรลดา เอี่ยมผึ้ง

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

อ.132 ไพลิน กิติสมประยูรกุล

คุณครูไพลิน กิติสมประยูรกุล

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

อ.141 กมลรัตน์ นามบุตร

คุณครูกมลรัตน์ นามบุตร

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

อ.142 วิชุดา จันทร์ลอย

คุณครูวิชุดา จันทร์ลอย

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

อ.211 โยธนัฐ ยะคำ

คุณครูโยธนัฐ ยะคำ

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

อ.212 ภัทราพร คำอ้วน

คุณครูภัทราพร คำอ้วน

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

อ.221 มณีวรรณ ซอกิ่ง

คุณครูมณีวรรณ ซอกิ่ง

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

อ.222 ปัทมพร สุนนทะราช

คุณครูปัทมพร สุนนทะราช

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

อ.231 ดวงนฤมล พลภัทรพิเศษกุล

คุณครูดวงนฤมล พลภัทรพิเศษกุล

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

อ.232 สโรชา สิมาลัย

คุณครูสโรชา สิมาลัย

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

อ.241 ภาวิณี ดีสุบิน

คุณครูภาวิณี ดีสุบิน

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

อ.242 ปภาวรินทร์ ศิริสวัสดิ์

คุณครูปภาวรินทร์ ศิริสวัสดิ์

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

อ.311 ณัฐนันท์ ดวงศรีธนวัฒน์

คุณครูณัฐนันท์ ดวงศรีธนวัฒน์

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

อ.312 รภัสกรณ์ ภูติจินดานันท์

คุณครูรภัสกรณ์ ภูติจินดานันท์

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

อ.321 สุวรรณี ปิดทอง

คุณครูสุวรรณี ปิดทอง

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

อ.322 พิมพ์ลภัส เนียมนิ่ม

คุณครูพิมพ์ลภัส เนียมนิ่ม

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

อ.331 สุภาวิณี มิลา

คุณครูสุภาวิณี มิลา

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

อ.332 ศิริวรรณ ศรีทอง

คุณครูศิริวรรณ ศรีทอง

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

อ.341 สุภัทรา โพธิ์ไพจิตร

คุณครูสุภัทรา โพธิ์ไพจิตร

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

อ.342 นุชจรี แก้วดวงดี

คุณครูนุชจรี แก้วดวงดี

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

คุณครูระดับชั้นประถม

บุคลากรของโรงเรียน

ป.11. สว่างจิต แย้มงาม

คุณครูสว่างจิต แย้มงาม

คุณครูระดับชั้นประถม

ป.12 ณัฐกิตติ์

คุณครูณัฐกิตติ์ ภูฉายา

คุณครูระดับชั้นประถม

ป.13 ธราณัฏฐ์ ปานขำ

คุณครูธราณัฎฐ์ ปานขำ

คุณครูระดับชั้นประถม

ป.14 สุมนต์ ม่วงมา

คุณครูสุมนต์ ม่วงมา

คุณครูระดับชั้นประถม

ป.21 พรนภา เล่งล้วน

คุณครูพรนภา เล่งล้วน

คุณครูระดับชั้นประถม

ป.22 วันนิภา บุญอร่าม

คุณครูวันนิภา บุญอร่าม

คุณครูระดับชั้นประถม

ป.23 ณิชนัน บรรดาศักดิ์

คุณครูณิชนัน บรรดาศักดิ์

คุณครูระดับชั้นประถม

ป.31 สุปราณี เพ็งภักดี

คุณครูสุปราณี เพ็งภักดี

คุณครูระดับชั้นประถม

ป.32 ฐิติพร อาจหาญ

คุณครูฐิติพร อาจหาญ

คุณครูระดับชั้นประถม

ป.33 อาทิตยา ใยไหม

คุณครูอาทิตยา ใยไหม

คุณครูระดับชั้นประถม

ป.41 อัมพร อินทร์แสง

คุณครูอัมพร อินทร์แสง

คุณครูระดับชั้นประถม

ป.42 ปิ่นปินัทธ์ บุญคง

คุณครูปิ่นปินัทธ์ บุญคง

คุณครูระดับชั้นประถม

ป.43 ดารุณี เอี้ยนมี

คุณครูดารุณี เอี้ยนมี

คุณครูระดับชั้นประถม

ป.51 ศุภสิทธิ์

คุณครูศุภสิทธิ์ พรมสา

คุณครูระดับชั้นประถม

ป.52 ประภาพรรณ โพธิ์จันทร์

คุณครูประภาพรรณ โพธิ์จันทร์

คุณครูระดับชั้นประถม

ป.61 ชญานิน ศรีพลเมือง

คุณครูชญานิน ศรีพลเมือง

คุณครูระดับชั้นประถม

ป.62 จุลลนี สว่างวงษ์

คุณครูจุลลนี สว่างวงษ์

คุณครูระดับชั้นประถม

คุณครูพิเศษ

บุคลากรของโรงเรียน

1. สุภาภรณ์ พฤกษชาติ

คุณครูสุภาภรณ์ พฤกษชาติ

คุณครูพิเศษ - หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

demo_image

คุณครูปุณยวัจน์ ปัณฑสารินทร์

คุณครูพิเศษ - English For Communication

3. Miss Dahra Mikaela Canlas Coral

Miss Dahra Mikaela Canlas Coral

คุณครูพิเศษ - English For Communication

4. Ivy Barangan Abulecia

Ms. Lvy Barangan Abulencia

คุณครูพิเศษ - English For Communication

5. Lucky Dela cruz Beleno

Ms. Lucky Dela Cruz Beleno

คุณครูพิเศษ - English For Communication

6. Rheca Jane Ramos Narvato

Ms.Rheca Jane Ramos Narvato

คุณครูพิเศษ - English For Communication

7. Mr.Lerwin Jade Vechavez Tarape

Mr.Lervvin Jade Vechavez Tarape

คุณครูพิเศษ - English For Communication

8. กนกวรรณ มณฑา

คุณครูกนกวรรณ มณฑา

คุณครูพิเศษ - ภาษาจีน

9. พิมพ์ประภา จันทิมา

คุณครูพิมพ์ประภา จันทิมา

คุณครูพิเศษ - ภาษาจีน

10. พิชญา มีเครือ

คุณครูพิชญา มีเครือ

คุณครูพิเศษ - ภาษาจีน

11. สุภาวดี อ่ำสกุล

คุณครูสุภาวดี อ่ำสกุล

คุณครูพิเศษ - ภาษาอังกฤษ

12. ญานิกา วรรณจิตร์

คุณครูญานิกา วรรณจิตร์

คุณครูพิเศษ - ภาษาไทย

13. บุญ ทิมสุวรรณ

คุณครูบุญ ทิมสุวรรณ

คุณครูพิเศษ - คณิตศาสตร์

14. ธิดารัตน์ จันทะเกษ

คุณครูธิดารัตน์ จันทะเกษ

คุณครูพิเศษ - สังคมศึกษา

15. วรางคณา วิโรจนะ

คุณครูวรางคณา วิโรจนะ

คุณครูพิเศษ - เทควันโด

16.วีรศักดิ์ หนูนาค

คุณครูวีรศักดิ์ หนูนาค

คุณครูพิเศษ - สุขศึกษาและพลศึกษา

17. ยอดชาย แน่นอุดร

คุณครูยอดชาย แน่นอุดร

คุณครูพิเศษ - สุขศึกษาและพลศึกษา

18. ภคพร ศิริงาน

คุณครูภคพร ศิริงาน

คุณครูพิเศษ - ว่ายน้ำ

19. รุจีรัตน์ ทองอินทร์

คุณครูรุจีรัตน์ ทองอินทร์

คุณครูพิเศษ - ศิลปะ

20. แสงเดือน แซ่ตั้ง

คุณครูแสงเดือน แซ่ตั้ง

คุณครูพิเศษ - นาฏศิลป์

21. ธนัท หอมจันทร์

คุณครูธนัท หอมจันทร์

คุณครูพิเศษ - ดนตรี

22.เยาวมาลย์ รอดศัตรู

คุณครูเยาวมาลย์ รอดศัตรู

คุณครูพิเศษ - การงานอาชีพ

demo_image

คุณครูสิริวัฒน์ บัวประยูร

คุณครูพิเศษ - การงานอาชีพ

24. เมทิยา สมภาร

คุณครูเมทิยา สมภาร

คุณครูพิเศษ - คอมพิวเตอร์

25. บุญจันทร์ สวยสอาด

คุณครูบุญจันทร์ สวยสอาด

คุณครูพิเศษ - คอมพิวเตอร์

26. พูลสุข ชมเทียม

คุณครูพูลสุข ชมเทียม

คุณครูพิเศษ - ธุรการ

27. สุภาณิตย์ โพธิ์รี

คุณครูสุภาณิตย์ โพธิ์รี

คุณครูพิเศษ - ธุรการ

28.จินดารัตน์ พาลี

คุณครูจินดารัตน์ พาลี

คุณครูพิเศษ - ธุรการ

29. นภาวรรณ ปานแก้ว

คุณครูนภาวรรณ ปานแก้ว

คุณครูพิเศษ - ธุรการ