ผู้บริหารโรงเรียน

บุคลากรของโรงเรียน

บุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวนัยนา ยิ่งสกุล

ผู้อำนวยการ

I came to Eduma ten years ago. I really enjoy teaching here as it’s...

บุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน

อาจารย์อรุณลักษณ์ ครูส่ง

ที่ปรึกษา

I have been a teacher at Eduma kindergarten for 7 years. I love working...

บุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอนัญญาพร หิรัญงาม

รองผู้อำนวยการ

I have worked at this awesome school since 2008, firstly as a Summer Activity...

บุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวณัฐชยา ใจรัก

รองผู้อำนวยการ

I joined the teaching staff in 2009, having previously taught in other kindergartens. This...

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

บุคลากรของโรงเรียน

20170605163009_IMG_5579

คุณครูสริญญา เลิศนันทนายศ

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

คุณครูสริญญา เลิศนันทนายศ

20170605163738_IMG_5562

คุณครูณัฐนันต์ บุญบรรดาล

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

ณัฐนันต์ บุญบรรดาล

20170605165247_IMG_0241

คุณครูกุสุมา โสดพิมาย

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

คุณครูกุสุมา โสดพิมาย

20170605170257_IMG_5572

คุณครูสุภาวิณี มิลา

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

คุณครูสุภาวิณี มิลา

20170605182414_IMG_0258

คุณครูอรอนงค์ พาดี

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

คุณครูอรอนงค์ พาดี

20170605182917_IMG_5682

คุณครูพิมพ์ลภัส เนียมนิ่ม

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

คุณครูพิมพ์ลภัส เนียมนิ่ม

20170605183054_IMG_0242

คุณครูณัฐนันท์ ดวงศรีธนวัฒน์

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

คุณครูณัฐนันท์ ดวงศรีธนวัฒน์

20170628131016_IMG_5564

คุณครูอุษา น้อยเชื้อเวียง

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

คุณครูอุษา น้อยเชื้อเวียง

20170628131254_IMG_5697

คุณครูศิรินุช รวบรัด

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

คุณครูศิรินุช รวบรัด

20170628131432_IMG_0223

คุณครูไพลิน กิตติสมประยูรกุล

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

คุณครูไพลิน กิตติสมประยูรกุล

20170628132118_IMG_0262

คุณครูสุธาสินี พงษ์ราช

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

คุณครูสุธาสินี พงษ์ราช

คุณครูระดับชั้นประถม

บุคลากรของโรงเรียน

20170628135259_IMG_5700

คุณครูบุญ ทิมสุวรรณ

คุณครูระดับชั้นประถม

คุณครูบุญ ทิมสุวรรณ

20170628143038_IMG_0438

คุณครูสุปราณี เพ็งภักดี

คุณครูระดับชั้นประถม

คุณครูสุปราณี เพ็งภักดี

20170605173755_IMG_5541

คุณครูสว่างจิต แย้มงาม

คุณครูระดับชั้นประถม

คุณครูสว่างจิต แย้มงาม

20170605173940_IMG_5556

คุณครูวันนิภา บุญอร่าม

คุณครูระดับชั้นประถม

คุณครูวันนิภา บุญอร่าม

20170605174219_IMG_0441

คุณครูสุมนต์ ม่วงมา

คุณครูระดับชั้นประถม

คุณครูสุมนต์ ม่วงมา

20170605174305_IMG_0195

คุณครูผริตา หมู่พยัคฆ์

คุณครูระดับชั้นประถม

คุณครูผริตา หมู่พยัคฆ์

20170605174412_IMG_0409

คุณครูฐิติพร อาจหาญ

คุณครูระดับชั้นประถม

คุณครูฐิติพร อาจหาญ

20170605174644_IMG_0466

คุณครูธราณัฏฐ์ ปานขำ

คุณครูระดับชั้นประถม

คุณครูธราณัฏฐ์ ปานบางพงศ์

20170605175115_IMG_5673

คุณครูศุภสิทธิ์ พรมสา

คุณครูระดับชั้นประถม

คุณครูศุภสิทธิ์ พรมสา

20170605175953_IMG_0451

คุณครูอาทิตยา ใยไหม

คุณครูระดับชั้นประถม

คุณครูอาทิตยา ใยไหม

20170605180255_IMG_0413

คุณครูชญานิน ศรีพลเมือง

คุณครูระดับชั้นประถม

คุณครูชญานิน ศรีพลเมือง

20170605162818_IMG_5770

คุณครูเยาวมาลย์ รอดศัตรู

คุณครูระดับชั้นประถม

คุณครูเยาวมาลย์ รอดศัตรู

คุณครูพิเศษ

บุคลากรของโรงเรียน

รูปครู_๒๑๐๓๐๔_12

คุณครูบุญจันทร์ สวยสอาด

คุณครูพิเศษ

คุณครูบุญจันทร์ สวยสอาด

รูปครู_๒๑๐๓๐๔_8

คุณครูธนัท หอมจันทร์

คุณครูพิเศษ

คุณครูธนัท หอมจันทร์

รูปครู_๒๑๐๓๐๔_10

คุณครูแสงเดือน แซ่ตั้ง

คุณครูพิเศษ

คุณครูแสงเดือน แซ่ตั้ง

20170628134625_IMG_5047

Ms.Ivy Barangan Abulencia

คุณครูพิเศษ

Ms.Ivy Barangan Abulencia

20170628134727_IMG_5051

Mrs.Krisel M. Tarape

คุณครูพิเศษ

Mrs.Krisel M. Tarape

20170628134956_IMG_2447

Ms.Alpha Amor T. Villaros

คุณครูพิเศษ

Ms.Alpha Amor T. Villaros

20170628135417_IMG_5536

คุณครูณิชนัน เพิ่มกาญจนา

คุณครูพิเศษ

คุณครูณิชนัน เพิ่มกาญจนา

20170628135655_IMG_5596

คุณครูพัชรินทร์ ศิริงาน

คุณครูพิเศษ

คุณครูพัชรินทร์ ศิริงาน

20170628140041_IMG_5762

คุณครูยอดชาย แน่นอุดร

คุณครูพิเศษ

คุณครูยอดชาย แน่นอุดร

20170628140612_IMG_5702

คุณครูวีระศักดิ์ หนูนาค

คุณครูพิเศษ

คุณครูวีระศักดิ์ หนูนาค

20170628140808_IMG_0442

คุณครูณรงค์ ปรีดาวัฒนากูล

คุณครูพิเศษ

คุณครูณรงค์ ปรีดาวัฒนากูล

20170628141923_IMG_0232

คุณครูอาริยา เกษา

คุณครูพิเศษ

คุณครูอาริยา เกษา

20170628142837_IMG_0460

คุณครูพูลสุข ชมเทียม

คุณครูพิเศษ

คุณครูพูลสุข ชมเทียม

20170628143137_IMG_0440

คุณครูสุภาณิตย์ โพธิ์รี

คุณครูพิเศษ

คุณครูสุภาณิตย์ โพธิ์รี

20170628143255_IMG_3446-(1)

คุณครูสินีนาฎ สุปันนุช

คุณครูพิเศษ

คุณครูสินีนาฎ สุปันนุช

20170605180421_IMG_5211

คุณครูสุภาภรณ์ พฤกษชาติ

คุณครูพิเศษ

คุณครูสุภาภรณ์ พฤกษชาติ

20170605162107_IMG_0229

คุณครูสุภาวดี อ่ำสกุล

คุณครูพิเศษ

คุณครูสุภาวดี อ่ำสกุล