สมัครเรียน

ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน

อนุบาล , ประถมศึกษา  เดือนละ  3,000  บาท

หลักสูตร  INTENSIVE ENGLISH PROGRAM เรียน  3  ภาษา

( ไทย , จีน , อังกฤษ )

หลักสูตร  INTENSIVE ENGLISH PROGRAM  โดยครูเจ้าของภาษา

เรียน  3  ภาษา  ( ไทย , จีน , อังกฤษ )

เรียนภาษาต่างประเทศสัปดาห์ละ 9 คาบ

เรียนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ 4 คาบ , ครูไทย 4 คาบ , ภาษาจีนโดยครูจีน 1 คาบ

 • ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้อง (แอร์)
 • ภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ
 • ภาษาจีน
 • อาหารกลางวัน,อาหารว่าง (อ.1 – ป.2)
 • คอมพิวเตอร์ (1 คน : 1 เครื่อง)
 • ห้องสมุดระดับอนุบาล/ประถม
 • ห้องศูนย์การเรียนระดับอนุบาล
 • เอกสารประกอบการเรียน
 • ข้อสอบ , แบบฝึกเสริม
 • ดนตรีไทย
 • ดนตรีสากล
 • นาฏศิลป์
 • เทควันโด
 • ว่ายน้ำ
 • ห้องเล่านิทาน
 • PLAY LAND
 • PLAY ROOM (บ่อบอล)

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 • สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 • สำเนาสูติบัตร ( ใบเกิด )
 • หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม
 • ( กรณีย้ายจากโรงเรียนอื่น )