สมัครเรียน

ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน

อนุบาล , ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา  เดือนละ  3,000  บาท

หลักสูตร  INTENSIVE ENGLISH PROGRAM เรียน  3  ภาษา

( ไทย , จีน , อังกฤษ )

หลักสูตร  INTENSIVE ENGLISH PROGRAM  โดยครูเจ้าของภาษา

เรียน  3  ภาษา  ( ไทย , จีน , อังกฤษ )

เรียนภาษาต่างประเทศสัปดาห์ละ 9 คาบ

** เรียนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ 4 คาบ , ครูไทย 4 คาบ , ภาษาจีนโดยครูจีน 1 คาบ **

» ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้อง (แอร์)

» ภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ

» ภาษาจีน

» อาหารกลางวัน,อาหารว่าง (อ.1 – ป.2)

» คอมพิวเตอร์ (1 คน : 1 เครื่อง)

» ห้องสมุดระดับอนุบาล/ประถม

» ห้องศูนย์การเรียนระดับอนุบาล

» เอกสารประกอบการเรียน

» ข้อสอบ , แบบฝึกเสริม

» ดนตรีไทย

» ดนตรีสากล

» นาฏศิลป์

» เทควันโด

» ว่ายน้ำ

» ห้องเล่านิทาน

» PLAY LAND

» PLAY ROOM (บ่อบอล)

หลักฐานการสมัคร

  • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
  • สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
  • สำเนาสูติบัตร ( ใบเกิด )
  • หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม
  • ( กรณีย้ายจากโรงเรียนอื่น )